19 grudnia 2015 r. | Nr 52/2015 (235)

Systemy prawne  

 

Szanowni Państwo!

   Od dawien dawna w Europie obowiązywały dwa modele sprawowania władzy: rzymski i bizantyjski. Rzymski zakłada przestrzeganie prawa naturalnego przez wszystkich – zarówno władców, jak i poddanych. Bizantyjski władców stawia ponad prawem, a nawet pozwala im na własne widzimisię wprowadzać prawa dla poddanych, niezgodne z prawem naturalnym.

    A jak to wygląda obecnie? Tak samo jak przed wiekami. Rzeczpospolita stale próbuje obstawać przy prawie rzymskim, a jej sąsiedzi przy bizantyjskim. Nie tylko car Putin może robić co chce w „swoim” kraju, bo jest to oczywiste dla jego poddanych, ale i Unia Europejska pod wodzą „człowieka (kobiety? człowieczki?) roku” nie widzi nic niewłaściwego w narzucaniu innym własnego bezprawia.

    W Polsce bez zmian. Agentury obcych wywiadów 80% środków przeznaczają na dezinformację społeczeństwa i pozyskiwanie agentów dla własnych celów. Honor i uczciwość są bezcenne dla nieprzekupnych, ale mają bardzo konkretną cenę dla szmat, które kosztują niewiele i zawsze można je przecież mianować „ludźmi honoru”, na potrzeby gawiedzi.

    Obecnie mamy system prawny mieszany rzymsko-bizantyjski. Czyli prawu podlegamy my wszyscy, nie wyłączając Prezydenta, Sejmu i rządu, natomiast Trybunał Konstytucyjny plasuje się zarówno ponad prawem, jak i samą konstytucją.

 

Wysłuchaj felietonu w wersji audio 

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wiele radości wśród najbliższych, a w Nowym Roku spełnienia nadziei, które przyniósł nam ten  dobry rok. Dziękuję za Państwa życzliwą uwagę i opinie, a mojemu Przyjacielowi za nieocenione wsparcie redakcyjne, informatyczne i graficzne. 

 

Pozdrawiam świątecznie
i do następnej soboty

 

Małgorzata Todd

Lekcja pokera

odcinek 134

   – Chciał pan, żebym odszukała Gordona Blumstermana-Sołowiewowa – zaczęła Dominika. – Chodzi o panią Beatę?

   – Tak. Sprawa jest na szczęście nieaktualna. Zamierzała się z nim spotkać, ale do spotkania nie doszło. Wypadły jej inne sprawy i rozłączyła się komórka, a ja dodałem dwa do dwóch i zachowałem się jak typowy panikarz. Przepraszam, że zawracałem ci tym głowę.

   – Panie prokuratorze. W Szpitalu Bielańskim jest ciało niezidentyfikowanej kobiety – zameldował Marcin.

   – I powinienem się tam pojawić? – spytał Boruta.

   – Byłoby wskazane. Mam pewne podejrzenie, że może się to wiązać z prowadzoną przez nas sprawą.

   Radiowóz prowadził Marcin. Włączył sygnał, co w tych okolicznościach było drobnym naruszeniem przepisów, ale inaczej czas na pokonanie dystansu między komendą a szpitalem wydłużyłby się bardzo. Ulica Andersa była częściowo zamknięta, a na trasie Jana Pawła II i Popiełuszki był permanentny korek.

   Kiedy dotarli na miejsce, udali się niezwłocznie do kostnicy, gdzie ich poinformowano, że nie mają w chwili obecnej żadnych zwłok niezidentyfikowanej kobiety. Ruszyli do recepcji, żeby wyjaśnić, skąd wzięła się fałszywa informacja. Okazało się, że kobieta, którą uznano za zmarłą, żyje jednak i jest na Oddziale Intensywnej Terapii.

   Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli niewiele. Głowa kobiety była cała w bandażach.

   – Żadnych poszlak, kim może być pobita kobieta? – Boruta skierował to pytanie zarówno do towarzyszącego im lekarza, jak i Marcina.

   – Podejrzewaliśmy, że jest nią właścicielka auta – odparł Marcin – ale zgłosiła właśnie jego zaginięcie.

   – Proszę szczelniej zapiąć fartuchy ochronne – wtrącił lekarz. – W jej stanie każda infekcja może być groźna.

   – Wątpię, czy po samej dłoni uda nam się rozpoznać tę osobę – zauważył sceptycznie Boruta.

   – A mnie się wydaje, że kiedyś już tę dłoń widziałem – powiedział Marcin. – Czy to nie jest przypadkiem Misiula Chodakowska?

CDN

Pobierz odcinki powieści w plikach PDF. Już teraz można zamówić całość w formie e-booka za jedynie 20 zł wpłacając należność na konto Wydawnictwa TWINS (dane w stopce) oraz podając e-mail do wysyłki. 

Tomasz Witkowski 

PSYCHOMANIPULACJE

Mechanizmy, które uruchamiają procesy pozwalają na kontrolowanie twoich myśœli sterowanie emocjami czy działaniami, okreśœlamy jako manipulację. Manipulacja jest formą zamierzonego wywierania wpływu na drugą osobę czy grupę w taki sposób, aby podejmowała ona – nie zdając sobie z tego sprawy – działania zaspokajające potrzeby manipulatora. Manipulować można treœścią i sposobem przekazywanych informacji. Psychomanipulacja jest pojęciem węższym i odnosi się do takich mechanizmów wywierania wpływu, które wykorzystują podstawowe reguły psychologiczne, sterujące przebiegiem ludzkiego postępowania.  

Manipulacja społeczna to celowe i planowe działanie, którego autor wywiera wpływ na osobę w taki sposób, aby nie zdawała sobie ona sprawy z tego, że podlega jakimkolwiek oddziaływaniom, bądźŸ by nie była œświadoma siły lub konsekwencji tych oddziaływań.  

Podstawowym motywem działań osoby uciekającej się do manipulacji społecznej jest maksymalizacja własnego interesu albo interesu grupy osób czy też instytucji, z którą się identyfikuje.  

Manipulacja zachodzi wszędzie tam, gdzie zdaniem sprawcy (osoby manipulującej) nastąpiłaby rozbieżność między akceptowanym wzorem zachowania wykonawcy (osoby będącej przedmiotem manipulacji) i podsuwanym mu wzorem zachowania, gdyby wykonawca nie został w jakiœś sposób ograniczony w swej decyzji. Właœśnie to ograniczenie decyzji wykonawcy jest manipulacją. Manipulacja to zatem wszelkie sposoby oddziaływania na jednostkę lub grupę, które prowadzą do mylnego przekonania u osoby manipulowanej, że jest ona sprawcą (decydentem) takiegoœ zachowania, podczas gdy jest ona narzędziem w rękach rzeczywistego sprawcy. 

Żeby mówić o manipulacjach, musi zaistnieć oprócz opisanych wczeœniej warunków związek podejmowanych przez sprawcę działań z możliwością realizacji jego interesu. Ponadto ten interes czy cel, do którego dąży, musi przedstawiać dla niego jakąś wartość. I wreszcie musi zaistnieć rozbieżność pomiędzy tym, na ile ofiara jest skłonna do uległości bez zastosowania manipulacji, a stanem uległości wywołanym manipulacjami.  

Książka, którą czytelnik trzyma w ręku, jest poœświęcona manipulacjom. Temat ten jest niezwykle obszerny, zawiera w sobie oszustwa, kłamstwo, propagandę, manipulacje informacji, wywieranie wpływu poprzez grupy i masmedia, wkracza w takie dziedziny, jak socjologia, językoznawstwo, politologia, filozofia, etyka, a nawet antropologia i religioznawstwo. Pisząc o psychologii manipulacji, czułem, że nie tylko nie jestem w stanie opisaæ wszystkich tych pokrewnych zjawisk w jednym opracowaniu, ale ponadto nie wystarczy mi do tego wiedzy i kompetencji. Z tego względu ograniczyłem opisywane przez siebie manipulacje głównie do tych, jakie stosują ludzie w stosunku do siebie, w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Skoncentrowałem się na p s y c h o - logii manipulacji, dziedziny pokrewne traktując po macoszemu lub wręcz pomijając je. 

I jeszcze jedno wyjaœnienie jestem winien czytelnikowi. W książce, podobnie jak na prowadzonych przeze mnie seminariach, będę się kierował zasadą anonimowoœci w przypadku opisu zdarzeń neutralnych bądź pozytywnych. Jednoczeœnie skorzystam z przysługującego mi prawa opisu faktów i pozwolę sobie na wymienianie z nazwy firm i instytucji, o których ¿ywiê przekonanie, ¿e manipulowa3y mn1 w sposób zamierzony. Myœślę, że mam do tego takie samo prawo, jak one mają do tego, żeby mną manipulować. 

Tomasz Witkowski  |  www.tomaszwitkowski.pl

Pobierz książkę w pliku PDF lub czytaj online:
link 1   |   link 2  |   link 3 

---
Psychologia kłamstwa

Tomasz Witkowski

PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA 

Badania psychologów pokazują. że kłamiemy od 2 do 200 razy dziennie, a mimo to wymagamy prawdy i szczerości od innych, potępiamy fałszywych polityków i oszustów. Dlaczego zatem nie wykreślimy raz na zawsze tego bardzo umownego prawa z naszej obyczajowości? 

Myślę, że istnieje wiele przyczyn, jedna z nich jest najbardziej fundamentalna. Aby żyć wśród ludzi, musimy kierować się jakimiś wskazówkami, które pozwolą nam przetrwać i w miarę harmonijnie budować relacje z innymi. Zastanawiałem się niedawno, co powoduje, że decydujemy się na zawarcie znajomości, przyjaźni, na ich utrzymywanie z innym człowiekiem. Jakie są podstawy takich decyzji? Czy bierzemy pod uwagę inteligencję? Wygląd zewnętrzny? Koneksje tej osoby? Jakie inne cechy psychiczne? Z pewnością, ale są to wszystko cechy drugo- jeśli nie trzeciorzędne. Istotniejszym jest pewnie pytanie o to, czego możemy od tego człowieka oczekiwać w ramach szeroko rozumianej wymiany między ludźmi. Ale najbardziej podstawowe pytanie, na które sobie odpowiadamy w takich sytuacjach, brzmi: na ile mogę ufać tej osobie? A co oznacza zaufanie? Oznacza ono ni mniej, ni więcej, tyko nabycie przekonania o tym, że osoba ta nie zagrozi mi w przyszłości swoim zachowaniem, że mnie nie skrzywdzi, a więc będzie dla mnie po prostu dobra.

W codziennym życiu potrzebujemy więc narzędzi, aby odróżniać dobro od zła. Jednym z nich będzie z pewnością umiejętność rozróżniania prawdy i kłamstwa. Nie istnieje porządek społeczny bez zaufania, a zaufanie bez prawdy lub przynajmniej ogólnie akceptowanych zasad dochodzenia do niej. Podstawy, na których opiera się życie społeczne,  takie jak wzajemny szacunek, gotowość do zawierania umów, przestrzeganie prawa, podporządkowanie interesów jednostki interesom zbiorowości  muszą być w sposób przekonywujący uzasadnione. I to moim zdaniem jest podstawowa przyczyna utrzymywania w mocy zakazu kłamstwa. 

Zadania, jakie postawiłem sobie, pisząc tę książkę, będą zatem podporządkowane tej ogólnej myśli. Chciałbym zatem w pierwszej części książki przyjrzeć się historii kłamstwa, jego dziejom, znaleźć jego miejsce w naszych systemach moralnych, podjąłem próbę dookreślenia zjawiska i odpowiedzieć na pytanie, co czyni kłamstwo tak trudnym. Czytelnikom niecierpliwym i mocno skoncentrowanym na aspektach praktycznych raczej nie zainteresowanych refleksją proponuję przejście od razu do rozdziału drugiego, który został w całości poświęcony motywom, jakie popychają kłamców do czynu. Rozdział trzeci jest szkicem do portretu psychologicznego kłamcy. Analizuję w nim cechy osobowości sprzyjające kłamstwu i opisuję zjawiska mniej codzienne, takie jak patologiczne kłamstwo czy psychopatię. W kolejnym rozdziale podejmuję wyzwanie opisania strategii kłamania, sposobów wyprowadzania na manowce naszych bliźnich. Rzecz tyle trudna, co frapująca. Tytuł kolejnego rozdziału — „Jak bywamy okłamywani?” — Sugeruje, że rzecz dotyczyć będzie odkrywania warsztatu profesjonalistów, których zadaniem jest kłamać, najczęściej w imieniu jakich organizacji, instytucji. Rzeczywiście, w tym rozdziale przyjrzymy się metodom manipulowania informacją, językiem, na jakie jesteśmy narażeni niemal bez przerwy. Nie jest to z pewnością kompletny opis wszystkich tych metod. Swoją uwagę poświęciłem kilku, moim zdaniem, ciekawszym. Należą do nich: retoryka, erystyka i meta-model językowy. Ostatni rozdział jest próbą opisania metod wykrywania kłamstwa. Spotkamy się tutaj zarówno z naturalnymi metodami, z obserwacją, jak i z zaawansowaną techniką zaprzęgniętą do wykrywania kłamstw. Przyjrzymy się problematyce pomiaru uczciwości w doborze personelu, ale również w dochodzeniu do prawdy na sali sądowej. Wreszcie, zastanowimy się nad możliwościami człowieka w tym zakresie. 

Zapraszając czytelnika do lektury, chciałbym poprosić go o potraktowanie większości moich sądów, sformułowań, twierdzeń jako propozycji rozumienia zjawisk, a nie jako prawd objawionych. W najmniejszej mierze nie życzyłbym sobie, aby książka ta stała się podręcznikiem czy też poradnikiem. Mylę, że tylko mocno refleksyjne podejście, szczególnie do tematu tak krnąbrnego jak kłamstwo, może przynieść pożytek zarówno czytelnikowi, jak i autorowi. Niechaj więc lektura książki będzie zaczynem do poszukiwań, przemyśleń i dyskusji z autorem, z samym sobą, z prawdami uznanymi lub objawionymi, a może wreszcie i z kłamstwami, które zagościły na dobre w naszym życiu, w naszej kulturze, wokół nas.

Tomasz Witkowski  |  www.tomaszwitkowski.pl

Pobierz książkę w pliku PDF lub czytaj online: 

link 1  |  link 2  |  link 3 

---
Pobierz książkę

Tomasz Witkowski

ZAKAZANA PSYCHOLOGIA

To, że jak nigdy w historii żyjemy bogato, zdrowo i bezpiecznie, jest pochodną rozwoju nauki. Nawet mieszkańcy slumsów Kalkuty, żyją dziś lepiej niż w czasach potęgi Mogołów. Ale ta trwająca nieustannie rewolucja naukowa poddaje nasze codzienne życie wielkiej próbie dostosowania się do niej. Nasze przyzwyczajenia, obyczaje, wagi, które przypisujemy poszczególnym podstawowym wartościom, ulegają radykalnym zmianom, wywołując u niektórych z nas dyskomfort z samego życia. Dlatego tak wielką rolę odgrywają nauki społeczne, szczególnie te, których bezpośrednim celem jest nie tylko zrozumieć powody takiego stanu, ale i pomóc indywidualnemu człowiekowi zmierzyć się z otaczającą go rzeczywistością. Książka ukazuje cienie jednej z  takich nauk - psychologii. Zakazana Psychologia pokazuje mroczny obraz szalbierstwa intelektualnego, naukowego oszustwa prowadzącego, do wyrządzania szukającym pomocy szkody, czasami nieodwracalnej. Zmiany cywilizacyjne ostatnich lat prowadzą do powstawania szalbierstw naukowych nie tylko w naukach społecznych. Obchodzimy właśnie okrągłą rocznicę skandalu z zimną fuzją, a renomowane czasopisma Science i Nature musiały nie tak dawno odwoływać kilkanaście prac cudotwórcy mikroelektroniki. O tych, ukrytych w cieniu, grzechach nauki powinno się mówić pełnym głosem. 

Tomasz Witkowski  |  www.tomaszwitkowski.pl

Pobierz książkę

Pobierz książkę w pliku PDF lub czytaj online:

link1  |  link 2 |  link 3 

---
---

Strzeż się psychologów!

rozmowa w Polskim Radiu 24

15 marca 2015 roku na antenie PR 24 wyemitowano rozmowę przeprowadzona przez Paulinę Kozion z Tomaszem Witkowskim. Tematem rozmowy były nadużycia psychologii. Zapraszam do wysłuchania audycji: 

część 1   |   część 2 

 

Więcej informacji, publikacji i wywiadów szukaj
na blogu autorskim Tomasza Witkowskiego.   

Kolędy polskie
---

Vittorio Messori

Czarne Karty Kościoła 

Kiedy jakiś młody człowiek, wychowany po chrześcijańsku przez rodzinę i wspólnotę parafialną, w zderzeniu z apodyktycznymi zapędami niektórych nauczycieli lub jakąś lekturą zaczyna wstydzić się historii swego Kościoła, naraża się na niebezpieczeństwo utraty wiary. Jest to uwaga dość smutna, chociaż nie podlegająca dyskusji, tym bardziej, że ten model zachowania zostaje przeniesiony na inne dziedziny życia.

Mamy tutaj do czynienia z bardzo ważnym problemem pastoralnym i dziwić tylko może fakt, jak mało miejsca poświęca się mu w środowiskach kościelnych. Tematy, które zostaną poruszone, wcale nie służą umocnieniu radości i dumy z przynależności do „małej owczarni” przeznaczonej do królestwa Bożego, ale mogą pomóc w zrozumieniu problemów, o których będzie mowa. Trzeba jednak przemyśleć wszystko bardzo spokojnie, bowiem w przeciwieństwie do tego, co na ogół się myśli i mówi, współczesnej kulturze nie brakuje legend, ale ducha krytyki. Właśnie dlatego Ewangelie tak często są nie doceniane. 

Już wiele razy i przy wielu okazjach mówiłem, że problem dechrystianizacji – według mnie – nie polega na utracie wiary, lecz na utracie rozsądku. Trzeba zacząć myśleć bez uprzedzeń, co już jest wielkim krokiem prowadzącym do nowego odkrycia Chrystusa i planu Ojca. Z drugiej strony prawdą jest także i to, że Boża inicjatywa zbawienia ma integralny charakter uzdrawiający: zbawia całego człowieka, a więc dotyczy wszystkich jego możliwości poznawczych. 

Zatem przeciwieństwem wiary nie jest rozum i wolność myśli – jak to przez ostatnie wieki niemal obsesyjnie nam powtarzano – ale raczej, w integralności skrajnych przypadków i nieszczęścia, samobójstwo rozumu i zgoda na to, co absurdalne. 

Książka stanowi wybór artykułów pisanych przez Vittorio Messoriego
dla włoskiego dziennika Vivaio, które ukazały się w trzech tomach:
I. Pensare la storia. Una lettura cattolica dell'avventura umana,
II. La sfida della fede. Fuori e dentro la Chiesa:
la cronaca in una prospettiva cristiana oraz
III. Le cose della vita.

Czytaj online lub pobierz książkę w pliku PDF

Zapraszamy do naszych portali

stopmanipulacji.info.pl
stopmanipulacji.org

Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji@tlen.pl

KRS 0000346927

REGON 142382572
NIP 7010277439

Konto bankowe :
Bank Pekao SA
Oddział w Warszawie al. Jerozolimskie 65/79
87 1240 6218 1111 0010 3287 8924

---

www.psychomanipulacja.pl

Szeroko rozumiana psychomanipulacja, tj. manipulacją sferą poznawczo-emocjonalną człowieka, jest niemalże powszechna. Pewne jej formy, spotykane np. w reklamie, handlu czy polityce są (do pewnego stopnia) akceptowane społecznie. Inne z kolei; takie, jak oszustwa, szantaż, wyłudzenie pieniędzy, maltretowanie psychiczne - nie tylko spotykają się ze społecznym potępieniem, ale również podlegają odpowiednim kategoriom prawnym.

---

... i wiele innych ciekawych pozycji do czytania online i pobrania w plikach PDF.

---

A P E L 

AKT DZIEJOWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Przez wiele lat „Gazeta Wyborcza” (inaczej: „Trybuna Ludu III RP”) była zasilana, tuczona pieniędzmi publicznymi, pieniędzy podatników, ponieważ rząd PO-PSL regularnie zlecał jej publikowanie reklam, komunikatów itp. tekstów, sowicie opłacanych ze wspólnej, państwowej kasy.

Nowy rząd nie powinien być rządem frajerów - mamy taką nadzieję, powinien natychmiast, pierwszego dnia swego funkcjonowania, skończyć z tym procederem. Oczekujemy, że W IMIĘ DZIEJOWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI obecnie ogłoszenia i reklamy rządowe będą zamieszczane w „Gazecie Polskiej Codziennie”. Oczekujemy też wzmocnienia przez rząd portalu www.niezalezna.pl 

Jest oczywiste, że zaangażowanie obu środowisk przyczyniło się walnie do zwycięstwa PiS i koalicji w wyborach prezydenckich i parlamentarnych! 

Jan Wawrzyńczyk

---
logo_Wnetlogo_Trwamlogo_Republika
logo_Bibulalogo_WolneMedialogo_InfoWars
logo_InfoJawaMedialogo_ASCOlogo_NRPL
logo_Blogpresslogo_KKWlogo_Program7
logo_Maxlogo_JZlogo_SM
---

ul. Dymińska 6a/146, 01-519 Warszawa
konto: 50 1020 5558 1111 1115 9930 0019
kontakt: mtodd@mtodd.pl
sklep.mtodd.pl

strona autorska M.Todd - zobacz tutaj

Internetowy Kabaret M.Todd - zobacz tutaj

profil M.Todd na Facebook - zobacz tutaj

kanał filmowy M.Todd na YouTube - zobacz tutaj

archiwum biuletynu - zobacz tutaj

zamów prenumeratę newslettera - kliknij tutaj